Studies in France

FUYL+FUYD-WebBannerၿပင္သစ္ႏိုင္ငံ၊ ဒါမွမဟုတ္ၿပင္သစ္ စကားေၿပာတိုင္းၿပည္တစ္ခုမွာ ပညာသင္ၾကားလိုပါသလား။

ဘာ့ေၾကာင့္ ၿပင္သစ္မွာ ပညာသင္မွာလဲ။

1/ ၁။ အဆင့္ၿမင့္ပညာေရးစနစ္၏ အရည္အေသြး
ၿပင္သစ္အဆင့္ၿမင့္ ပညာေရးစနစ္ဟာ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ရည္ရြယ္တဲ့ ကမာၻအေကာင္းဆုံးေတြ ထဲကတစ္ခုၿဖစ္ၿပီး ကမာၻတ၀ွမ္းလုံးက အသိအမွတ္ၿပဳထားပါတယ္။

2/၂။ သင့္တင့္မွ်တတဲ့ေက်ာင္းစရိတ္
ၿပင္သစ္မွာ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ကို အစုိးရကေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ပညာသင္စရိတ္ဟာ ပ်မ္းမွ်အားၿဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ယူရိုေငြ တစ္ေသာင္း ရွိပါတယ္။

3/၃။ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ရွင္သန္ေနထိုင္ၿခင္းဆိုင္ရာ အႏုပညာ ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း
ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံဟာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏိုင္ငံၿခားသားဧည့္သည္ေပါင္း သန္း(၈၀) နဲ႕ ကမာၻအဆင့္လည္ပတ္မႈေနရာ ေဒသမ်ား ထဲမွာ ထိပ္ဆုံးေနရာကိုယူထားပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေတြနဲ႕ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္း ေတြကလည္း ေနာက္က်က်န္မေနခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈ၊ မွ်တမႈရွိတဲ့ႏိုင္ငံ လည္းၿဖစ္ ပါတယ္။
ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းမွာ ၂၇၈ ၀၀၀ အေရအတြက္ရွိႏိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားမ်ားဟာ သူတို႕ရဲ႕အဆင့္ၿမင့္ပညာေရး အတြက္ ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံကိုေရြးခ်ယ္ၾကပါတယ္။ ၁၂% ရွိႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းသားမ်ားက ၿပင္သစ္တကၠသိုလ္မ်ား မွာ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိပါတယ္။

4/၄။ တိုးတက္မႈရွိေသာ တိုင္းၿပည္ရဲ႕စီးပြားေရးေရစီး
ကမာၻ႕စီးပြားေရးမွာ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ အင္အားတစ္ခု၊ ကမာၻ႕အင္အားၾကီးအုပ္စုေတြထဲ (၃၉) ခုဟာ ၿပင္သစ္ကုမၸဏီေတြၿဖစ္ပါတယ္။

5/ ၅။ ပညာသင္ယူမႈ ႏွင့္ အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံ
ႏိုင္ငံတကာမွေက်ာင္းသားမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေက်ာင္းသား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံထားပါက ပညာသင္ယူေနစဥ္အေတာအတြင္း အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိမွာၿဖစ္ပါတယ္။ ဥပေဒၿပဌာန္းထားတာကေတာ့ ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ စာရင္းသြင္းထားတဲ့ ႏွစ္အေတာအတြင္း နာရီေပါင္း ၉၆၄ နာရီ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ၎ ပမာဏက အခ်ိန္ၿပည့္အလုပ္ရဲ႕ ၆၀% နဲ႕ညီမွ်ပါတယ္။

ၿပင္သစ္မွာ ပညာသင္ယူဖို႕ဘယ္လို ေလွ်ာက္ထား မလဲ။

ၿပင္သစ္မွာပညာသင္ယူဖို႕နဲ႕ ၿပင္သစ္အဆင့္ၿမင့္ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြကိုေလွ်ာက္ထားႏိုင္ဖို႕အတြက္ သင္ DELF B2 ဒီပလိုမာကိုရယူထားဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ ၿပင္သစ္စာ DELF-DALF စာေမးပြဲမ်ားႏွင့္ ၿပင္သစ္စာစြမး္ရည္အဆင့္မ်ားအေၾကာင္းေလ့လာရန္
Campus France ႏွင့္ IFB တို႕မွ ေဆာင္ရြက္ရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ကူညီလမ္းညႊန္ေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

Learn more about French diplomas

1/ ၿပင္သစ္အဆင့္ၿမင့္ပညာေရးစနစ္ကိုေလ့လာရန္
Etudier en France/Campus France

2/ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပညာေရးအစီအစဥ္မ်ားကိုလမ္းညႊန္ေပးႏိုင္ရန္
Find your training/Campus France

3/ ၀င္ခြင့္ႏွင့္ဗီဇာေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားအစရွိတဲ့ ၿပင္သစ္မွာအဆင္ေၿပေၿပ၊ ေအာင္ေအာင္ၿမင္ၿမင္ေနႏိုင္ေရး အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္
Prépare ton séjour/Campus France

Learn more about French studies in Myanmar
Click here to know a bit more about the French Institute and our classes

FUYL-WebBanner

ERASMUS scholarship programs

ERASMUS ပညာသင္ဆုမ်ား ကိုအားလုံး ပါ၀င္ေလွ်ာက္ထားလိုက္ၾကရေအာင္။
ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆုံးတင္ရမည့္ရက္- မတ္လ(၂၂)ရက္

ERAMUS MUNDUS ပညာသင္ဆု၊ IMPAKT စီမံကိန္း
ပညာေရးႏွင့္ ဗဟုသုတဖလွယ္ေရး အတြက္ ႏိုင္ငံတကာေရြ႕လ်ားသြားလာေရး အစီအစဥ္
ERAMUS MUNDUS IMPAKT အစီအစဥ္ဟာ Universite de Rouen မွအဆိုၿပဳတင္သြင္းေသာ အစီအစဥ္တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး Master ႏွင့္ ေဒါက္တာဘဲြ႕မ်ားအတြက္ ပညာသင္ဆုမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ (ပိုလန္ ၊ ဂ်ာမနီ ၊ ေပၚတူဂီ ၊ စပိန္၊ အီတာလီ ႏွင့္ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အစရွိတဲ့တၿခားေသာ ဥေရာပတကၠသို္လ္မ်ားမွာ လည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။) ေလွ်ာက္ထားႏိုင္တဲ့ဘာသာရပ္ေတြကေတာ့-
-လူႈမႈေရး
-စီးပြားေရး
-ပထ၀ီ
-သခ်ာၤ
-ပညာေရးသိပၸံ
-ဥပေဒ စသည္တို႕ၿဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ၿမန္မာေက်ာင္းသားမ်ားအေနၿဖင့္ ၂၀၁၅၊ မတ္လ ၂၂ ရက္အထိ ေနာက္ဆုံးထားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။
ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းအဆင့္ေတြကေတာ့ မိတ္ဖက္တကၠသိုလ္ေတြရဲ႕ ပညာသင္ဆုေတြနဲ႕ ေလွ်ာက္ထားရမယ့္နည္းလမ္းပုံစံေတြအတြက္ – www.impakt-asia.eu ( ASIS-EU MASTER- pdf ကိုကလစ္ႏိွပ္ပါ။)
B1 ႏွင့္ B2 အဆင့္ရွိေက်ာင္းသားမ်ားသာလက္ခံသြားမည္ၿဖစ္သည္။ ( Universite de Rouen တစ္ခုတည္းမွသာ)
Master ပညာသင္ဆုအတြက္ လစဥ္ ယူရို ၁၀၀၀ ရရွိမည္ၿဖစ္ၿပီး ကာလကေတာ့ (၁၀) လၿဖစ္ပါတယ္။ ေလယာဥ္စရိတ္လည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားဖို႕ရက္အနည္းငယ္ပဲက်န္ပါေတာ့တယ္။
ေအာက္ပါလိပ္စာကုိဆက္သြယ္ေမးၿမန္းႏိုင္ပါတယ္။
contact@institutfrançais-birmanie.com


အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သင့္ရဲ႕ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြေရြးခ်ယ္ဖို႕အတြက္ contact@institutfrançais-birmanie.com မွာစုံစမ္းႏိုင္ပါတယ္။

front-banner

REGISTER  FROM 28th MARCH UNTIL 9th APRIL

+95(1) 536900
courses.ifb@gmail.com

REGISTER NOW!