ၿပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွသင္တန္းမ်ား

ဒီပလိုမာမ်ား

DELF&DALF ဒီပလိုမာမ်ားဟာ ၿပင္သစ္ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွခ်ီးၿမွင့္ေသာႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ၿပဳဒီပလုိမာမ်ားၿဖစ္ၿပီး ၿပင္သစ္စာကို ႏိုင္ငံၿခားဘာသာတစ္ခုအၿဖစ္ၿဖင့္ စစ္ေဆးေပးတဲ့ ဘာသာစကား အရည္အခ်င္း စစ္ စာေမးပြဲ ဒီပလိုမာမ်ားၿဖစ္ပါတယ္။

● အဂၤလိပ္စာအရည္အခ်င္းစစ္ TOEFL ကဲ့သုိ႕ေသာ စာေမးပြဲမ်ဳိး
● အခ်ိန္ကာလကန္႕သတ္ခ်က္မရွိ၊ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ၿပဳ
● ၿပင္သစ္ႏိုင္ငံမွာ တကၠသိုလ္ပညာသြားသင္ဖို႕အတြက္ ခြင့္ၿပဳလက္မွတ္ – B2အဆင့္ ေအာင္လက္မွတ္

DELF & DALF new exam session from 27th to 31st May!
Register from 1st March  to 5th May  at the student office.
Tout public(adults), Junior ( 12-17 y.o) Prim (7-11 y.o)

Prices for all, Junior and Prim
DELF A1.1, A1 & A2 $18
DELF B1  $28
DELF B2, C1 & C2  $40

——————–
DELF/DALF examiners and markers are all trained and authorized by the CIEP. They follow strict assessment guidelines and are regularly monitored.

Click here for more information

DELF DALF  juin 2015

FRENCH LEVELS

စြမ္းရည္ႏွင့္ အဆင့္မ်ား
ၿပင္သစ္ယဥ္ေက်းမႈဌာနမွၿပဌာန္းထားေသာသင္ရိုးညႊန္းတမ္းဟာ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားမွ ရည္ညႊန္း သတ္မွတ္ထားတဲ့ ဘာသာစကားအဆင့္သတ္မွတ္မ်ားကို အေၿခခံကာ ၿပဳစုထားၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္။
DELF & DALF ဒီပလိုမ်ားရဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္လည္းထိန္းညွိၿပဌာန္းထားပါတယ္။

● အေၿခခံအဆင့္မ်ား A1/A2
ကုိယ္နဲ႕ကုိယ့္ပတ္၀န္းက်င္ကေန႕စဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႕ပတ္သက္တာေတြကိုေၿပာဆိုႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္း
● အဆင့္ၿမင့္ B1/B2
ကုိယ့္အမွားကိုယ္ၿပန္လည္ၿပင္ဆင္၊ ကိုယ့္ရဲ႕အၿမင္ကိုတင္ၿပ၊ ေဆြးေႏြး ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ဘာသာစကား အရည္အခ်င္းေၿပာႏိုင္ဆိုႏိုင္မႈကိုၿပသႏိုင္တဲ့အရည္အခ်င္း
● ပညာရွင္ C1/C2
ၿပင္သစ္လူမ်ိဳးတစ္ေယာက္ကဲ့သို႕ အထစ္အေငါ့မရွိစကားေၿပာဆိုႏိုင္ၿပီး အေၾကာင္းအရာမ်ိဳးစုံကို ေဆြးေႏြး ေၿပာဆိုႏိုင္ေသာ သာလြန္ၿပည့္၀သည့္ၿပင္သစ္ဘာသာစကားအရည္အခ်င္း

Levels-et-diplomesMM

front-banner

REGISTER NOW
+95(1) 536900
courses.ifb@gmail.com

REGISTER NOW!